با توجه به برگزاری آزمون خدمات شرکت نوین ذائقه هیرکان و نظر به اینکه معرفی نیروها حسب نیاز مراکز درمانی انجام می پذیرد در حال حاظر با توجه به نیاز مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

مرحله اول اسامی پذیرفته شدگان به شرح ذیل میباشد.

 

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغل
1 ابوطالب احمدی خدمات آنژیوگرافی
2 عزیزه بیاری
3 بدرنساء گرایلو

 

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغل
1 علیرضا اشراقی خدمات کمک آشپز
2 سید مصطفی حسینی جبلی
3 مرضیه عباسی فر

 

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغل
1 جواد بیژن خدمات میامی
2 محمد حسین عسکری
3 فریده حافظی مقدم
4 اعظم علی زاده

 

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغل
1 احمد عباسی خدمات شاهرود
2 ربابه نودهی
3 خدیجه فرامرزی